Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Informatie- en toestemmingsformulier betreffende verwerking van persoonsgegevens

Voorafgaande informatie

Met dit bericht informeert Dewulf u over hoe we de persoonsgegevens waarvoor we uw toestemming vragen, verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op een andere grondslag, zoals de contractuele relatie, een wettelijke verplichting of de gerechtvaardigde belangen van Dewulf, wordt de nodige informatie gegeven in ons algemeen beleid dat u hier www.dewulfgroup.com of op verzoek bij onze verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres privacy@dewulfgroup.com kan verkrijgen.

De persoonsgegevens waarvoor we uw toestemming vragen, willen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Direct Marketing: om u steeds de informatie over onze machines en diensten te bezorgen die voor u het meest relevant is.

Het gaat over de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail, functie, adres)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Cookie data
 • Interesse in onze machines en diensten

Sommige persoonsgegevens zijn verkregen via de volgende bronnen:

 • Contactgegevens en interesse in onze machines of diensten ontvangen van onze dealers.


U bent vrij om te beslissen of u ons uw persoonsgegevens meedeelt (of niet). Hou er wel rekening mee dat als u beslist om bepaalde gegevens niet mee te delen, wij niet in staat zijn om in te gaan op uw verzoeken.

Uw gegevens worden in beginsel enkel intern verwerkt door de volgende diensten:

 • Klantendienst
 • Boekhouding
 • Marketing
 • Verkoop

Het is mogelijk dat de gegevens worden meegedeeld aan verwerkers aan wie we een deel van onze verwerking uitbesteden of aan andere ondernemingen die met ons zijn verbonden, zij het altijd onder ons toezicht en onder onze controle. Een overzicht van verwerkers kunt u steeds verkrijgen door een mailtje te sturen naar privacy@dewulfgroup.com. Soms zijn we ook verplicht om gegevens mee te delen aan overheidsinstanties, waarbij wij steeds nagaan of de voorwaarden daartoe zijn vervuld.

Het is ook mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar partijen (vnl. onze dealers) die zijn gevestigd in derde landen, dit zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte, nl. :

 • Canada
 • Chili
 • China
 • Egypte
 • Japan
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Amerika

Zo’n doorgifte is mogelijk als het land waar de ontvanger is gevestigd, voldoende wettelijke waarborgen biedt ter bescherming van uw persoonsgegevens en die de Europese Commissie als adequaat heeft beoordeeld. In de andere gevallen, hebben wij met de ontvanger een modelcontract gesloten zodat een gelijk(w)aardige bescherming is geboden als in Europa. Voor de gevallen waarin dat niet is gebeurd of niet kan, kunnen uw persoonsgegevens altijd doorgegeven worden mits uw toestemming, binnen de grenzen van de relatie die u met ons hebt. Om ook in die gevallen doorgifte en dus verwerking mogelijk te maken, willen wij u hier dan ook vragen of u met de occasionele doorgifte naar derde landen instemt.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang ze noodzakelijk zijn om de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben, te verwezenlijken. Daarnaast is het mogelijk dat de wetgeving ons oplegt om de gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te (laten) verbeteren of wissen en, in sommige gevallen, de verwerking ervan te (laten) beperken. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Voor zover dat van toepassing is, kan u ook de overdracht van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vragen.

In de mate dat de verwerking zijn grondslag vindt in uw toestemming, hebt u ook te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Die intrekking heeft enkel gevolgen voor de toekomst.

Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, hebt u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Voor vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze informatie kan u altijd terecht bij onze verwerkingsverantwoordelijke. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy@dewulfgroup.com.