Algemene wedstrijdvoorwaarden

INLEIDING

Het wedstrijdreglement hier nader bepaald bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor alle  deelnemers van de winactie ‘gratis gebruik van een R3060 in rooiseizoen 2022’ die Dewulf NV organiseert via zijn offline en online kanalen, waaronder zijn deelname aan Interpom, social media-profielen en website.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Wedstrijddeelname is mogelijk via het officiële kanaal van Dewulf waarop de wedstrijd staat gepubliceerd.
 2. Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder kan deelnemen aan een wedstrijd van Dewulf. 
 3. Wanneer er sprake is van deelname door middel van een nep profiel kan de persoon achter dit profiel op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Bij onregelmatigheden of het vervalsen van de wedstrijd, heeft Dewulf steeds het recht om een deelnemer uit te sluiten voor de wedstrijd.
 4. Dewulf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de wedstrijd, al dan niet te wijten aan storingen met betrekking tot het Internet, de website, het netwerk, de software of de hardware (van derden), noch voor technische problemen en/of problemen veroorzaakt door derden (zoals vertraging, staking, schade, etc.), die de deelname onmogelijk maken.
 5. Dewulf verbindt zich ertoe om de prijs toe te kennen aan de winnaar binnen of buiten Europa.
 6. De voorwaarden voor de deelname aan een wedstrijd worden telkens in beknopte vorm op de actiepagina, actie-affiche of het actiebericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement.
 7. Een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk.
 8. Elke weg van rechte is uitgesloten. Dewulf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de wedstrijd.
 9. De wedstrijd verloopt via diverse social media kanalen: Deze social media kanalen kunnen niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze worden op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door de social media kanalen zelf. De social media kanalen kunnen dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

GEGEVENS

 1. Wanneer men deelneemt aan de winactie, dan gaat de deelnermer er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een wedstrijddatabase.
 2. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer er automatisch mee in dat zijn voornaam en familienaam kunnen worden gepubliceerd door Dewulf en dat hij/zij kan worden vermeld als winnaar van de wedstrijd.
 3. De door de deelnemer opgegeven informatie is noodzakelijk voor het werken en voltooien van de levering van de rooier en eventuele facturatie van spare parts. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de gegevens terecht in het klantenbestand van Dewulf.
 4. Dewulf zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De deelnemer heeft het recht om zich kostenloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.


WEDSTRIJDVERLOOP

 1. Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van Dewulf.
 2. Enkel wanneer de winnaar binnen de 5 werkdagen na contactname van onze kant reageert, kunnen we hem/haar effectief de prijs bezorgen. Indien reactie uitblijft voor een periode langer dan vermeld, kan een andere winnaar worden aangeduid en verliest de oorspronkelijke winnaar iedere claim op een prijs. Er kan ik dat geval ook geenszins sprake zijn van een schadevergoeding.
 3. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.


VOORWAARDEN BIJ HET WINNEN VAN DE ACTIE

De uitvoering van de R3060 die door Dewulf voorgesteld zal worden, zal zoveel mogelijk beantwoorden aan de specifieke eisen voor de winnaar zijn/haar teelt. Daarbij is het mogelijk dat de rooier een chassisnummer van 2021 (jong gebruikt) of 2022 (nieuw) heeft.

Dewulf stemt samen met de winnaar af waar en wanneer de rooier aangeleverd wordt. Dewulf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het later afleveren van de rooier, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. De transportkost voor het leveren en terug bezorgen van de rooier vallen ten laste van de gebruiker.  

De rooier kan gratis ingezet worden voor maximaal 175 hectaren in het jaar 2022. Elke extra gerooide hectare dient vergoed te worden aan het tarief die beschreven staat in het huurcontract.

De rooier staat onder garantie van Dewulf tijdens de gebruiksperiode. Deze garantie is enkel geldig op het frame, de dieselmotor, de complete aandrijflijn, alsook alle hydraulische, elektrische en elektronische componenten. Alle onderdelen en slijtdelen die tijdens de gebruiksperiode dienen vervangen te worden, zijn ten laste van de gebruiker. Alle spare parts, filters, oliën moeten bij Dewulf worden aangekocht. Dit kan via de dealer of rechtstreeks afhankelijk van de regio. Van zodra niet-originele onderdelen gebruikt worden, vervalt de winactie en dient het totaal aantal gerooide hectares vergoed te worden volgens bovenstaand vermeld bedrag.

De gebruiker van de rooier dient de ‘Dewulf Driver Training’ gevolgd te hebben.

De gebruiker heeft een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid.

De rooier dient gebruikt en onderhouden (periodiek onderhoud en vervangen van slijtdelen) te worden als een goede huisvader. Een toestandsrapport zal worden opgemaakt tussen Dewulf en de gebruiker na teruggave van de rooier. Kosten zullen aangerekend worden aan de gebruiker bij het vaststellen van onderstaande punten:

 • Schade die ontstaat door vreemde voorwerpen of door externe factoren
 • Bij oneigenlijk, abnormaal, overbelastend of foutief gebruik van de machine
 • Nalaten van controles op oliepeil van motor en hydrauliek, bandenspanning, wielbouten, propere radiator en luchtfilters, …. (cfr. handleiding)
 • Nalaten van op regelmatig tijdstip de machine aan een visuele controle te onderwerpen
 • Nalaten van de machine op regelmatige tijdstippen te reinigen en door te smeren
 • Nalaten van uitvoeren van bepaalde “campagnes” op de machine, in opdracht van Dewulf
 • Negeren van foutmeldingen die via de boordcomputer gemeld worden.
 • Verkeerdelijk wegslepen of takelen van de machine

Bij het falen van een specifiek onderdeel mag de rooier niet verder gebruikt worden zodat de schade niet groter kan worden als gevolg van deze initiële uitval.

Voorts kan nooit aanspraak gemaakt worden op vergoedingen ter compensatie van directe of indirecte schade of verlies als gevolg van het defect raken aan de rooier.

Brandstof en AD-Blue verbruik vallen ten laste van de gebruiker.

De gebruiker gaat akkoord, in geval van schade of diestal, met het betalen van volgende vrijstellingen voortvloeiend uit het gekoppelde “Multirisico-verzekering’ die Dewulf heeft afgesloten:

 • € 2500 per schadegeval
 • € 10 000 bij diefstal van de rooier

Dewulf behoudt zich het recht om een “track & trace”-systeem te installeren op de rooier.

De rooier kan na het rooiseizoen van 2022 aangekocht worden. Bij het aankopen van de rooier worden de algemene verkoopsvoorwaarden van Dewulf van kracht.

Indien de rooier na de gebruiksperiode niet aangekocht wordt, dient de rooier grondig gereinigd te worden, alvorens ze terug af te leveren. Indien de rooier niet gereinigd terug geleverd wordt, zullen de kosten om de rooier te reinigen doorberekend worden aan de gebruiker.

Schade aan het ‘bodywork’ vallen ten laste van de gebruiker. Indien de machine na de gebruiksperiode terug geleverd wordt met schade aan het ‘bodywork’, zal de herstelling van die schade afzonderlijk doorberekend worden aan de gebruiker.

Alle bovenstaande vermelde zaken zullen in een huurcontract verwerkt worden. Enkel wanneer dit huurcontract ondertekend wordt, kan er aanspraak gemaakt worden op deze winactie. 

GEVOLG BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN

De Overeenkomst is volledig, integraal en exclusief onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil betreffende deze Overeenkomst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk.