Algemene wedstrijdvoorwaarden

A. INLEIDING

Het wedstrijdreglement hier nader bepaald bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Dewulf (Dewulf NV en Dewulf Netherlands BV) organiseert via zijn offline en online kanalen, waaronder zijn social media-profielen en website.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

B. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Wedstrijddeelname is mogelijk via het officiële kanaal van Dewulf waarop de wedstrijd staat gepubliceerd.
 2. Elke natuurlijke persoon kan deelnemen aan de wedstrijd, behalve de werknemers van de organisator, van een van zijn dealers en van elk ander bedrijf dat heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd.
 3. Elke persoon van 18 jaar of ouder kan deelnemen aan een wedstrijd van Dewulf. Minderjarigen mogen evenwel deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Dewulf ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
 4. Wanneer er sprake is van deelname door middel van een nep profiel kan de persoon achter dit profiel op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Bij onregelmatigheden of het vervalsen van de wedstrijd, heeft Dewulf steeds het recht om een deelnemer uit te sluiten voor de wedstrijd.
 5. Dewulf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de wedstrijd, al dan niet te wijten aan storingen met betrekking tot het Internet, de website, het netwerk, de software of de hardware (van derden), noch voor technische problemen en/of problemen veroorzaakt door derden (zoals vertraging, staking, schade, etc.), die de deelname onmogelijk maken.
 6. Bij deelname aan een wedstrijd waarbij meerdere prijzen te winnen zijn, heeft elke winnende deelnemer recht op maximaal één prijs. Zo worden de prijzen eerlijk verdeeld. Tenzij anders bepaald (de eerste prijs kan aldus bestaan uit verschillende elementen).
 7. Dewulf verbindt zich ertoe om de prijs te verzenden naar de winnaar binnen of buiten Europa.
 8. De voorwaarden voor de deelname aan een wedstrijd worden telkens in beknopte vorm op de actiepagina, actie-affiche of het actiebericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement.
 9. Een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk.
 10. Elke weg van rechte is uitgesloten. Dewulf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de wedstrijd.
 11. Indien een of meerdere artikels uit dit wedstrijdreglement van rechtswege ontoelaatbaar zou(den) zijn, leidt dat geenszins tot de nietigheid van de rest van dit reglement. Het ontoelaatbare artikel wordt dan enkel vervangen door een aangepaste versie.
 12. Bij een wedstrijd die we houden op Facebook: Facebook kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze wordt op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door Facebook. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
 13. Bij een wedstrijd die we houden op Instagram: Instagram kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze wordt op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door Instagram. Instagram kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

C. GEGEVENS

 1. De deelnemers verschaffen hun informatie aan Dewulf die er steeds omzichtig mee omspringt zoals bepaald in zijn privacy voorwaarden.
 2. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer er automatisch mee in dat zijn voornaam en familienaam kunnen worden gepubliceerd door Dewulf en dat hij/zij kan worden vermeld als winnaar van de wedstrijd.

D. WEDSTRIJDVERLOOP

 1. Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van Dewulf.
 2. Enkel wanneer de winnaar binnen de 5 werkdagen na contactname van onze kant reageert, kunnen we hem/haar effectief de prijs bezorgen. Indien reactie uitblijft voor een periode langer dan vermeld, kan een andere winnaar worden aangeduid en verliest de oorspronkelijke winnaar iedere claim op een prijs. Er kan ik dat geval ook geenszins sprake zijn van een schadevergoeding.
 3. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.
 4. De manier waarop de winnaar(s) wordt/worden gekozen, kan variëren per wedstrijd en wordt telkens in beknopte vorm op de actiepagina, actie-affiche of het actiebericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement.